عناوین پایان نامه های دفاع شده و تصویب شده دانشکده شیعه شناسی

تاریخ انتشار: 1393/02/10  تعداد بازدید: 6002

عناوین پایان نامه های دفاع شده و تصویب شده دانشکده شیعه شناسی

در راستای اطلاع رسانی طرح‌های پژوهشی مراکز همسو در زمینه شیعه‌پژوهی، عناوین پایان‌نامه دفاع شده و تصویب شده دانشکده شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب به شرح ذیل است:

                                    دانشجویان دفاع شده از ابتدا تا سال 1392

مشخصات

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

ورودی

وضعیت

عنوان پایان نامه

تاریخ دفاع

زینب باقر زاده اول

شیعه شناسی

1386/2

فارغ التحصیل

حیات برزخی از دیدگاه ابن تیمیه در کتاب ...

92/08/12

عباس مسیحی

مطالعات تاریخ تشیع

1386/2

فارغ التحصیل

بررسی تحلیلی تعامل دولت صفوی (حکام) با اقلیتهای دینی

92/06/21

فاطمهصغری طهماسبی

مطالعات تاریخ تشیع

1386/2

فارغ التحصیل

جایگاه و شئون پیامبر و اهل بیت در صحیفه سجادیه

92/09/03

علیاکبر شکریان امیری

فرق تشیع

1386/2

فارغ التحصیل

آراء فقهای زیدیه با تأکید بر کتاب شفاء الاوام

92/07/04

محمدحسین جعفری پایدار

فرق تشیع

1386/2

فارغ التحصیل(مشروط قانونی)

روش شناسی مقایسه ای تفاسیر امامیه و زیدیه در سه قرن نخست

92/06/27

علی اخباری

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

نقد و بررسی آراء کلامی شیخ احمد احسائی در مورد معاد

92/07/01

مصطفی حقانی فضل

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

دیدگاههای کلامی جابر بن یزید جعفی

92/07/08

حسن حیدری سنگده

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

آراء کلامی مفضل بن عمر

92/02/11

مریم خوشنام فرد

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

آراء عبدالقاهر بغدادی و اسفراینی در مورد شیعه (نقد و بررسی)

92/01/29

سیدرضا سجادی نژاد

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

نقش و کارکرد مرجعیت شیعی در دوره بغداد (قرن چهارم و پنجم)

92/06/30

میثم صادق

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

بررسی روایات کفر مخالفین

92/11/28

زینب بلبل مقدم

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

آراء ابن حزم در مورد تشیع با تکیه بر الفصل (گزارش و بررسی)

92/02/22

محرم فیضی گنبری

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

شخصیت و اندیشههای کلامی محمدبن ابی عمیر (م 217)

92/12/20

مهدی کریمی

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

شخصیت و اندیشههای کلامی هشام ابن سالم

92/09/14

ابراهیم جاهد

مطالعات تاریخ تشیع

1387/2

فارغ التحصیل

بررسی مناسبات شیعه امامیه و اهل سنت در عصر سلاجقه تا پایان سلطان سنجر

92/08/06

سیدمحسن طباطبایی

مطالعات تاریخ تشیع

1387/2

فارغ التحصیل

ورود و گسترش تشیع در فارس تا آغاز صفویه

92/05/03

مهدی نورمحمدی

مطالعات تاریخ تشیع

1387/2

فارغ التحصیل

گرایش به تشیع در مدینه در دو قرن نخست

92/07/02

محمدعلی افضلی هوتکی

فرق تشیع

1387/2

فارغ التحصیل

زمینه های غلو در موضوع امامت در آثار بزرگان شیخیه(نقد و بررسی)

92/03/09

محمدسعید اکبری دهقان

فرق تشیع

1387/2

فارغ التحصیل

سیاستهای مذهبی فاطمیان و صفویان در تعامل با دیگر ادیان و مذاهب

92/02/31

لیلا حلاج

شیعه شناسی

1388/2

فارغ التحصیل

آموزه مهدویت در احیای هویت اسلامی

92/10/19

وحیده گلزاده یدکی

شیعه شناسی

1388/2

فارغ التحصیل

بازشناسی اندیشههای دروز بر مبنای کتاب رسائل الحکمه

92/09/25

طیبه نقیپور

شیعه شناسی

1388/2

فارغ التحصیل

بررسی انشعابات ایجاد شده در میان امامیه (از نیمه دوم قرن سوم تا پایان غیبت صغری)

92/04/27

گلزار شهنوازی

مطالعات تاریخ تشیع

1388/2

فارغ التحصیل

مناسبات سیاسی فرهنگی امام ابوحنیفه با بزرگان اهل بیت (امام صادق، زیدبن علی، نفس زکیه) علیهم السلام

92/11/02

فاطمه علی خانی

مطالعات تاریخ تشیع

1388/2

فارغ التحصیل

بررسی وضعیت شیعیان بحرین و أحساء از سقوط عباسیان تا سقوط عثمانیان

92/10/01

محبوبه مجیدی تبار

مطالعات تاریخ تشیع

1388/2

فارغ التحصیل

روابط سببی علویان با خلافت (خلفاء سهگانه، آل زبیر و بنی امیه)

92/11/05

محمدرحیم منصوری موحد

مطالعات تاریخ تشیع

1388/2

فارغ التحصیل

رفتارشناسی کنشگران عرصه حکومت امیرالمومنین علیه السلام

92/10/26

محسن یزدانی باغملکی

مطالعات تاریخ تشیع

1388/2

فارغ التحصیل

مواجهه امیرالمؤمنین (علیهالسلام) با بازتابهای سیره خلفاء در کوفه

92/06/30

طاهره جوادنیا

فرق تشیع

1388/2

فارغ التحصیل

مقایسه رؤیت خداوند میان عدلیه و «اشاعره و اهل حدیث» (نقد و بررسی)

92/04/02

نرجس سهرابی مشتقین

فرق تشیع

1388/2

فارغ التحصیل

سرنوشت مباحث جدید کلامی در عصر ظهور از دریچه روایات مهدویت

92/03/19

زهرا مرادی سنگچولی

فرق تشیع

1388/2

فارغ التحصیل

بررسی اندیشههای غالیانه اهل حق

92/03/13

مجید شاکرسلماسی

شیعه شناسی

89

فارغ التحصیل

ظرفیتها و چالشهای تقریب مذاهب اسلامی در لبنان

92/08/08

محمد عاملی کامویی

شیعه شناسی

89

فارغ التحصیل

گزارش و تحلیل دیدگاههای سامی نشار درباره تشیع اثنی عشری

92/10/22

سیداحسان موسوی خلخالی

مطالعات تاریخ تشیع

89

فارغ التحصیل

جریان شناسی کلامی شیعه در عصر امام صادق علیه السلام

92/11/29

 
 
                   دانشجویان دفاع شده از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1392
 

مشخصات

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

ورودی

وضعیت

عنوان پایان نامه

تاریخ دفاع

زینب باقر زاده اول

شیعه شناسی

1386/2

فارغ التحصیل

حیات برزخی از دیدگاه ابن تیمیه در کتاب ...

92/08/12

عباس مسیحی

مطالعات تاریخ تشیع

1386/2

فارغ التحصیل

بررسی تحلیلی تعامل دولت صفوی (حکام) با اقلیتهای دینی

92/06/21

فاطمهصغری طهماسبی

مطالعات تاریخ تشیع

1386/2

فارغ التحصیل

جایگاه و شئون پیامبر و اهل بیت در صحیفه سجادیه

92/09/03

علیاکبر شکریان امیری

فرق تشیع

1386/2

فارغ التحصیل

آراء فقهای زیدیه با تأکید بر کتاب شفاء الاوام

92/07/04

محمدحسین جعفری پایدار

فرق تشیع

1386/2

فارغ التحصیل(مشروط قانونی)

روش شناسی مقایسه ای تفاسیر امامیه و زیدیه در سه قرن نخست

92/06/27

علی اخباری

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

نقد و بررسی آراء کلامی شیخ احمد احسائی در مورد معاد

92/07/01

مصطفی حقانی فضل

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

دیدگاههای کلامی جابر بن یزید جعفی

92/07/08

حسن حیدری سنگده

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

آراء کلامی مفضل بن عمر

92/02/11

مریم خوشنام فرد

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

آراء عبدالقاهر بغدادی و اسفراینی در مورد شیعه (نقد و بررسی)

92/01/29

سیدرضا سجادی نژاد

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

نقش و کارکرد مرجعیت شیعی در دوره بغداد (قرن چهارم و پنجم)

92/06/30

میثم صادق

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

بررسی روایات کفر مخالفین

92/11/28

زینب بلبل مقدم

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

آراء ابن حزم در مورد تشیع با تکیه بر الفصل (گزارش و بررسی)

92/02/22

محرم فیضی گنبری

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

شخصیت و اندیشههای کلامی محمدبن ابی عمیر (م 217)

92/12/20

مهدی کریمی

شیعه شناسی

1387/2

فارغ التحصیل

شخصیت و اندیشههای کلامی هشام ابن سالم

92/09/14

ابراهیم جاهد

مطالعات تاریخ تشیع

1387/2

فارغ التحصیل

بررسی مناسبات شیعه امامیه و اهل سنت در عصر سلاجقه تا پایان سلطان سنجر

92/08/06

سیدمحسن طباطبایی

مطالعات تاریخ تشیع

1387/2

فارغ التحصیل

ورود و گسترش تشیع در فارس تا آغاز صفویه

92/05/03

مهدی نورمحمدی

مطالعات تاریخ تشیع

1387/2

فارغ التحصیل

گرایش به تشیع در مدینه در دو قرن نخست

92/07/02

محمدعلی افضلی هوتکی

فرق تشیع

1387/2

فارغ التحصیل

زمینه های غلو در موضوع امامت در آثار بزرگان شیخیه(نقد و بررسی)

92/03/09

محمدسعید اکبری دهقان

فرق تشیع

1387/2

فارغ التحصیل

سیاستهای مذهبی فاطمیان و صفویان در تعامل با دیگر ادیان و مذاهب

92/02/31

لیلا حلاج

شیعه شناسی

1388/2

فارغ التحصیل

آموزه مهدویت در احیای هویت اسلامی

92/10/19

وحیده گلزاده یدکی

شیعه شناسی

1388/2

فارغ التحصیل

بازشناسی اندیشههای دروز بر مبنای کتاب رسائل الحکمه

92/09/25

طیبه نقیپور

شیعه شناسی

1388/2

فارغ التحصیل

بررسی انشعابات ایجاد شده در میان امامیه (از نیمه دوم قرن سوم تا پایان غیبت صغری)

92/04/27

گلزار شهنوازی

مطالعات تاریخ تشیع

1388/2

فارغ التحصیل

مناسبات سیاسی فرهنگی امام ابوحنیفه با بزرگان اهل بیت (امام صادق، زیدبن علی، نفس زکیه) علیهم السلام

92/11/02

فاطمه علی خانی

مطالعات تاریخ تشیع

1388/2

فارغ التحصیل

بررسی وضعیت شیعیان بحرین و أحساء از سقوط عباسیان تا سقوط عثمانیان

92/10/01

محبوبه مجیدی تبار

مطالعات تاریخ تشیع

1388/2

فارغ التحصیل

روابط سببی علویان با خلافت (خلفاء سهگانه، آل زبیر و بنی امیه)

92/11/05

محمدرحیم منصوری موحد

مطالعات تاریخ تشیع

1388/2

فارغ التحصیل

رفتارشناسی کنشگران عرصه حکومت امیرالمومنین علیه السلام

92/10/26

محسن یزدانی باغملکی

مطالعات تاریخ تشیع

1388/2

فارغ التحصیل

مواجهه امیرالمؤمنین (علیهالسلام) با بازتابهای سیره خلفاء در کوفه

92/06/30

طاهره جوادنیا

فرق تشیع

1388/2

فارغ التحصیل

مقایسه رؤیت خداوند میان عدلیه و «اشاعره و اهل حدیث» (نقد و بررسی)

92/04/02

نرجس سهرابی مشتقین

فرق تشیع

1388/2

فارغ التحصیل

سرنوشت مباحث جدید کلامی در عصر ظهور از دریچه روایات مهدویت

92/03/19

زهرا مرادی سنگچولی

فرق تشیع

1388/2

فارغ التحصیل

بررسی اندیشههای غالیانه اهل حق

92/03/13

مجید شاکرسلماسی

شیعه شناسی

89

فارغ التحصیل

ظرفیتها و چالشهای تقریب مذاهب اسلامی در لبنان

92/08/08

محمد عاملی کامویی

شیعه شناسی

89

فارغ التحصیل

گزارش و تحلیل دیدگاههای سامی نشار درباره تشیع اثنی عشری

92/10/22

سیداحسان موسوی خلخالی

مطالعات تاریخ تشیع

89

فارغ التحصیل

جریان شناسی کلامی شیعه در عصر امام صادق علیه السلام

92/11/29

 
 
             لیست دانشجویانی که دارای موضوعات تصویب شده هستند (تا پایان سال 1392)

مشخصات

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

وضعیت

عنوان پایان نامه

سیدعلی آیت اللهی

شیعه شناسی

درحال نگارش

بررسی روششناختی احتجاجهای کلامی امامان شیعه با تأکید بر (احتجاج طبرسی)

مهدی فصیحی

شیعه شناسی

درحال نگارش

بررسی مواجهههای کلامی امام کاظم (ع) با مخالفان فکری

حسین جعفری

شیعه شناسی

در حال نگارش

شخصیت علمی و اندیشههای کلامی یونس بن عبدالرحمن قمی

علیاکبر عالم نوجه ده

شیعه شناسی

در حال نگارش

بررسی حیات علمی و آراء کلامی شیخ فضل ا... زنجانی

فاطمه عرب شیبانی

شیعه شناسی

آماده دفاع

بازنمایی ده فیلم درباره تشیع(اسلام هراسی را دانشجو پذیرفت)

مهدی کفشدار

شیعه شناسی

در حال نگارش

مقایسه دیدگاههای فخر رازی و علامه حلی در مسئله شر

مصطفی مرادی

شیعه شناسی

آماده دفاع

احیای کتاب نظم الدرر فی واجبات النظر

علیرضا میرجلیلی

شیعه شناسی

در حال نگارش

راهکارها و موانع گسترش تشیع در آمریکای لاتین

اکرم زرافشان

شیعه شناسی

در حال نگارش

حقیقت، مقومات و مراتب ایمان بر اساس دیدگاه علامه مجلسی و ملاصالح مازندرانی(در مرآه العقول و شرح ملاصالح مازندرانی)

سیدمحمدسعید رضوی

شیعه شناسی

در حال نگارش

اندیشههای کلامی آقاحسین و آقاجمال خوانساری (تحلیل و بررسی)

روح الله اربابی

شیعه شناسی

در حال نگارش

خاستگاه و هویت تشیع از نگاه شهید سیدمحمدباقر صدر و دکترشریعتی

علی علیدوست

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

مذهب و جایگاه اجتماعی همسران ائمه { علیهم السلام}

احمدرضا خلیلیان شلمزاری

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

تعامل دستگاه فقاهت شیعی و سلطنت در عصر صفوی (ازنگاه مستشرقان و سیاحان غربی)

ابوالفضل نجادی

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

تعاملات فرقهای در استان کرمانشاه با تآکید بر اهل سنت (ظرفیتشناسی و آسیبشناسی)

رقیه کرمی اسفه

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

بررسی رویکرد احمدالکاتب به نظریه ولایت فقیه در کتاب تطور الفکرالسیاسی الشیعی و نقد آن

مجتبی ابراهیمی

فرق تشیع

در حال نگارش

دیدگاهها و دستاوردهای تقریبی آیت ا... سیدمحمدحسین کاشف الغطاء

سیدعلیرضا خرمشاهی

فرق تشیع

در حال نگارش

مواجهه فکری و عملی امامان شیعه با غیرمسلمانان

حسین عموزادی

فرق تشیع

در حال نگارش

نقد و بررسی استنادهای کلامی بابیه و بهائیه در آیات و روایات

اکبر باقری

فرق تشیع

آماده دفاع

مقایسه آموزه امر به معروف و نهی از منکر در امامیه و زیدیه

روحالله متولیان

فرق تشیع

آماده دفاع

جریان سب و لعن در قرن اول و دوم هجری ( بررسی تاریخی )

محمدحسین سلطانی گردفرامرزی

فرق تشیع

در حال نگارش

تبری در سیره و سخنان امامان شیعه تا عصر امام باقر علیه السلام

مصطفی محسنی

فرق تشیع

در حال نگارش

بررسی مقایسه ای سیره ائمه اطهار علیهم السلام و دیگر علویان درقبال حاکمان در قرن دوم

کمال عابدینی کهنموئی

شیعه شناسی

در حال نگارش

خداشناسی از منظر امام صادق علیه السلام

علی احمدی

شیعه شناسی

در حال نگارش

آلام و اعواض از نظر علامه حلی و قاضی عبدالجبار معتزلی (بررسی و تطبیق)

طیبه توکلی زاده

شیعه شناسی

در حال نگارش

تأثیر نهج البلاغه بر اندیشه شیخ طوسی در مسئله اوصاف امام

علی صابری حسن آباد

شیعه شناسی

در حال نگارش

تطورات نظریه عدل شیعی از مکتب بغداد تا مکتب ری (بر پایه دو کتاب التمهید اثر شیخ طوسی و المنقذمن التقلید اثر سدیدالدین حمصی)

سیداحمد مشرف

شیعه شناسی

در حال نگارش

آموزه الامر بین الامرین از منظر اصحاب ائمه (علیهم السلام)

سید شبیب موسوی

شیعه شناسی

آماده دفاع

تحقیق و تصحیح کتاب الانصاف فی الانتصاف لاهل الحق من اهل الاسراف

فوزیه خزایی

شیعه شناسی

در حال نگارش

بررسی مفهوم ولایت و امامت در اندیشه علامه جعفری

مهدی اسماعیل زاده

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

نقد و بررسی آراء و عقاید میرزا مهدی اصفهانی با تکیه بر نقدهای صورتگرفته

سلیمه سایری

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

جایگاه و ویژگیهای ائمه (علیهم السلام) در زیارت جامعه کبیره با تکیه بر دو شرح شیخ احمد احسائی و آیتا... جوادی آملی

سید یاسین شریفی

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

تأثیر وقف بر حوزه های علمیه شیعی

جلالالدین شیرازی

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

جریانشناسی فکری اعتقادی در میان اصحاب امام هادی علیه السلام

مهدی عبداللهی

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

نقش امامان در رشد و تکامل معرفتی شیعه

مهدی اکبری باغخیراتی

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

اندیشههای سیاسی سیدقطب و آیت اله خامنهای (بررسی تطبیقی)

حبیبالله زمانی

فرق تشیع

در حال نگارش

علائم ظهور از دیدگاه فرق تشیع (زیدیه، اسماعیلیه و امامیه)

مرتضی صالحی

فرق تشیع

در حال نگارش

منبع شناسی، تاریخ و عقاید علویان سوریه

حیدر میرحائری

فرق تشیع

در حال نگارش

مقایسه جایگاه ائمه علیهم السلام در زیارت جامعه کبیره با کتاب الحجه کافی (بررسی اسناد با تکیه بر مرآه العقول)

سیدمحمود ناظمی

فرق تشیع

در حال نگارش

مقایسه گزارش های فرقهنگاران قرن چهارم در مورد فرق تشیع (فرقه نگاران شیعه و سنی)

فاطمه غلامی

شیعه شناسی

در حال نگارش

بررسی مقایسهای نسبت مصائب و عدلالهی با تکیه بر المیزان و المنار

حسین سلمانی

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

واکاوی پدیده منع تدوین حدیث

جواد یزدانی

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

ترجمه کتاب به همراه مقدمه و بررسی The shia school of islam and its branches especially that of the IMAMEE _ ISMAILIES

فاطمه آبرین

فرق تشیع

در حال نگارش

مهدویت از دیدگاه شهید سیدمحمد صدر (نقد و بررسی)

زینب سالک تقوی

فرق تشیع

در حال نگارش

حیات طیبه در نهج البلاغه

مریم صفری بالنجانی

فرق تشیع

در حال نگارش

بررسی مسأله شفاعت در زیدیه و مقایسه آن با امامیه

غلامرضا پاک روان

شیعه شناسی

در حال نگارش

احیاء و تصحیح نسخه خطی کتاب "التِبرالمذاب فی بیان ترتیب الأصحاب"

میثم حبیبی کیان

شیعه شناسی

در حال نگارش

تحلیل و بررسی اندیشههای کلامی علامه شعرانی

محمدمهدی زمانی

شیعه شناسی

در حال نگارش

تطورات مفهومی ولایت ائمه (ع) در تاریخ کلام شیعه

علی سیفی

شیعه شناسی

در حال نگارش

تقیه در تاریخ تفکر امامیه تا قرن پنجم

محمدعلی صالحی مرزیجرانی

شیعه شناسی

در حال نگارش

بررسی سندی و متنی توحید مفضل

محمد مسعودی

شیعه شناسی

در حال نگارش

بررسی اوضاع اجتماعی- فرهنگی شیعیان در کشور ونزوئلا

علی اکبر نیک زادطهرانی

شیعه شناسی

در حال نگارش

نقش منازعات عثمانی- صفوی در تکفیرگرایی

علی حسینی فر

شیعه شناسی

در حال نگارش

نقد و بررسی دیدگاههای ابوزهره درباره تشیع

زهرا داروغه

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

ازدواجهای ائمه (ع) و علل و آثار آن

حسین مصطفوی زاده

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

بررسی سیره شیخین، مبانی و پیامدهای آن در قرن اول

انسیه السادات موسوی تبار

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

بررسی تاریخی نقش امامان مساجد در دوره قاجار (بررسی موردی تهران)

محمدتقی ذاکری

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

بررسی آثار و احوال شلمغانی

محسن محمدزاده

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

تاریخ نگاری و دیدگاههای تاریخی امین الاسلام طبرسی با تکیه بر کتاب اعلام الوری باعلام الهدی (نقد و بررسی)

احمد ناظم

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

سیر بحث امامت در نامههای ائمه (علیهم السلام)

سیدعلیرضا سیدموسوی

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

نقش حضرات آیات ثلاث (حجت، خوانساری و صدر) در اداره حوزه علمیه قم از سال 1315 تا سال 1323 هجری قمری

سیدروح الله شاهچراغ

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

مقتل نگاری محدث قمی (ره) با تأکید بر کتاب "نفس المهموم"

زهرا ابراهیمی

فرق تشیع

در حال نگارش

بررسی آثار و اندیشههای مؤید بالله هارونی

رضا حسنی

فرق تشیع

در حال نگارش

بابیت در زنجان

محمدحسین مروی صباغ

فرق تشیع

در حال نگارش

سیمای مکتب کلامی بغداد با تکیه بر دادههای نجاشی و شیخ طوسی

الهه خورشیدی دمساز

فرق تشیع

در حال نگارش

زمینههای پیدایش و تثبیت دولت زیدیه در یمن

حسین صابری حسن اباد

فرق تشیع

در حال نگارش

ابوالفتح دیلمی و تفسیر «البرهان فی تفسیر القرآن» (به همراه تصحیح دو سوره حمد و بقره)

سیدمهدی طباطبایی

فرق تشیع

در حال نگارش

تأثیر جریانهای جامعه عرب پس از هجرت بر سقیفه

سیدمحمد طباطبایی فر

فرق تشیع

در حال نگارش

جریانشناسی حوثیان یمن با تکیه بر آثار و اندیشههای سید بدرالدین الحوثی و سیدحسین الحوثی

سیدعلی میراحمدی

فرق تشیع

در حال نگارش

ناصرکبیر و خدمات سیاسی، اجتماعی و فرهنگیمذهبی وی در شمال ایران

سیدمحمد هاشمی

فرق تشیع

در حال نگارش

زیدیه و امامیه در عصر ائمه (علیهم السلام)؛ تعاملات و مناقشات

مرتضی ضمیری

شیعه شناسی

در حال نگارش

آراء و اندیشههای کلامی ملامهدی نراقی

فاطمه حیدری

شیعه شناسی

در حال نگارش

پاسخ به شبهات کتاب «الرد علی الرافضه» فیروزآبادی شافعی (صاحب قاموس) با توجه به الفین (علامه حلی)

محمدرضا مرتضوی نیا

شیعه شناسی

در حال نگارش

مسأله مهدویت در دو مکتب قم و بغداد (تفاوتها و اشتراکها)

مجتبی داودی

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

بررسی عملکرد تقریبی آیتاله محمدحسین آل کاشف الغطاء

نرگس اسدی

مطالعات تاریخ تشیع

در حال نگارش

نقش علمای عرب تبار (جبل عامل، قطیف و بحرین) در جریانهای فکری عصر صفویه

محمدرضا ملانوری

شیعه شناسی

در حال نگارش

آراء کلامی محمدبن حسن صفار قمی

علیپور علیایی

شیعه شناسی

در حال نگارش

شخصیت و اندیشههای کلامی علی بن اسماعیل بن شعیب بن میثم تمار

 


نظر شما

نام
*
پست الکترونیکی
*
متن تصویر
*


کلیه حقوق معنوی به دفتر همکاری‌های مؤسسات شیعه‌پژوهی تعلق دارد.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز